Användning av ultraljud i våtänden på en pappersmaskin kan förbättra formationen och styrkan på papperet. Den kan också öka bindningen mellan olika skikt i flerskiktskartong och därigenom öka z-styrkan. Ultratechnology Europe AB har utvecklat och patenterat teknik för att möjliggöra applikation av ultraljud vid de höga effekter som krävs för vid papperstillverkning. Pilotförsöken med ultraljud har genomförts hos Creando Fibretech där fyra ultraljudslister installerats på pilotpappersmaskinen PMXp.